Доклади за прозрачност

Съгласно изискванията на чл. 62 от Закона за независимия финансов одит нашето одиторско дружество ежегодно, в срок до 30 април, представя своите Доклади за прозрачност.