За фирмата

Свраков и Милев е дружество с ограничена отговорност, което е създадено и е регистрирано през май 2001 г. в град Варна. Неговите учредители и настоящи съдружници са сред първите дипломирани експерт-счетоводители, които възстановиха одиторската и консултантска професия в България още в началото на 1991 г. Те са натрупали значителен професионален опит, работейки повече от 7 години в българските офиси на две от най-големите международни одиторски компании. Знанията, уменията и опита в областта на финансите, счетоводството, одита, преструктурирането и данъците, които нашето дружество притежава, дава възможност за предоставяне на високо-качествени услуги, основани на най-прецизното познаване и тълкуване на нормативните актове, както и прилагането на най-добрата европейска практика. В нашето дружество ще намерите дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори, данъчни консултанти и лектори, които познават отлично Международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз, Националните счетоводни стандарти, приети за приложение в България, както и възможностите за най-доброто им прилагане в условията на националната икономика. „Свраков и Милев” е в състояние да предложи на своите клиенти изключително изгодно съотношение между цена и качество на извършваните услуги. Предлаганите от нас цени на различните консултантски услуги са съобразени с условията на работа в България, като в същото време ние не правим никакви компромиси с качеството на тези услуги. Ние работим, както с малки и средни предприятия, така и с борсово регистрирани търговски дружества и големи икономически групи. През последните години нашето дружество натрупа значителен опит в обслужването на чуждестранните инвеститори по Черноморието и в страната, предоставяйки им комплексни консултантски услуги. Ние не само обслужваме нашите клиенти, но и ги съветваме, основавайки се на доброто познаване на условията за правене на бизнес в страната.