Предоставяни услуги

Свраков и Милев - ООД е одиторско дружество, чийто предмет на дейност включва осъществяването на широка гама от консултантски услуги:

  • Независим финансов одит на индивидуални и на консолидирани финансови отчети, изготвени по Международните и по Националните счетоводни стандарти.
  • Водене на текущото счетоводство и консултантско обслужване на малки и средни предприятия.
  • Консултантска помощ при годишното счетоводно приключване и изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
  • Предоставяне на данъчно-правни консултации и съвети, данъчно планиране и оптимизиране на дейността на търговските дружества.
  • Извършване на пълни правни, финансови, данъчни и счетоводни проучвания при покупка на търговски дружества.
  • Цялостно консултиране в областта на покупко-продажбата и/или преструктурирането на търговски дружества и икономически групи.
  • Организиране на семинари и курсове за дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, счетоводители, поддържане и повишаване на квалификацията на финансисти, данъчни специалисти и други професионалисти по счетоводство и одит.